ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด ข่าวไฮไลท์ ขวา อาชญากรรม

ดีเอสไอ แจ้งเตือนแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม และกลุ่มทุนที่สนับสนุนการชุมนุม

5

ดีเอสไอ แจ้งเตือนแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม และกลุ่มทุนที่สนับสนุนการชุมนุม กำลังกระทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงแห่งรัฐ
นายธาริต เพ็งดิษฐ์  กล่าวว่า จากกรณีที่มีการชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่ง กระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ.  . . . .  ซึ่งเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่กระทำภายใต้กรอบของกฎหมายแต่หลังจากรัฐบาล และพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย พรรคชาติพัฒนา  พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคพลังชล  ได้มีมติร่วมกันถอนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม และ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๖ ฉบับออกจากวาระการประชุมของ สภาผู้แทนราษฎรแล้ว เพื่อแสดงความ จริงใจ ว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ประสงค์ จะให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  ซึ่งมีหลักการทำนองนี้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นร่างฉบับใดก็ตาม  ส่วนร่าง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ฉบับที่ เป็นปัญหาโต้แย้งคัดค้านอยู่ในขณะนี้ ตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถถอนร่าง พระราชบัญญัติดังกล่าวออก จากการ พิจารณาของวุฒิสภาได้  จำต้องให้ วุฒิสภาพิจารณาต่อไป และหากวุฒิสภา มีมติยับยั้งและส่งร่างพระราชบัญญัติ ฉบับนี้คืนมายังสภาผู้แทนราษฎร พรรคร่วมรัฐบาล จึงขอแสดงเจตนา ร่วมกันในสัตยาบันเป็นสัญญา ประชาคม ต่อประชาชนว่าพรรค ร่วมรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่เสนอ ให้สภาผู้แทนราษฎรหยิบยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นพิจารณาอีก  ดังนี้  ย่อมทำให้ต้นเหตุ  อันเป็นที่มาของการชุมนุมคัดค้าน ดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว    จากสถานการณ์ในปัจจุบันแทนที่การ ชุมนุมดังกล่าวจะได้ยุติลง  แต่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกลับไม่ยอมรับการดำเนินการของรัฐบาลและพรรค ร่วมรัฐบาลดังกล่าว ยังไม่ยอมยุติการชุมนุมและ ได้ยกระดับการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาล  โดยมีกลุ่มทุนสนับสนุนการชุมนุมอยู่เบื้องหลัง  ทำให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองและขยายความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนส่วน ใหญ่ทั่วประเทศว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองอย่างยืดเยื้อยาวนาน

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทยจะบัญญัติรับรองให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  รัฐจะจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมมิได้  แต่หากการชุมนุมนั้นทำให้ประชาชนหรือผู้ใดได้รับความเดือดร้อนเกินที่ควร คิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควร รัฐธรรมนูญได้บัญญัติยกเว้นไว้ในทำนองให้จำกัดเสรีภาพในการชุมนุมนั้น ได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนและผู้ได้รับ ความเดือดร้อน  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นมีลักษณะกีดขวางการใช้เส้นทางคมนาคมและการใช้ยาน พาหนะของประชาชนโดยทั่วไป  ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่สำคัญ เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตปกติสุขของประชาชน เป็นการจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนที่ใช้ทางสาธารณะ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน  ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเกินกว่าขอบเขตของรัฐธรรมนูญ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑  และความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖  เพราะเป็นการกระทำในลักษณะเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องใน หมู่ประชาชนอันจะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร  กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานหนึ่งที่มี ภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาที่สำคัญ โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐ  รู้สึกเป็นกังวลต่อการกระทำของกลุ่มแกนนำและกลุ่มทุนดังกล่าว  ซึ่งแม้ในระยะแรกจะอยู่ในกรอบของกฎหมาย  แต่เมื่อมีการยกระดับการชุมนุมต่อเนื่องและขยายตัวมากขึ้นก็อาจเกิดความ รุนแรง  จนลุกลามถึงขั้นก่อการจลาจลวุ่นวายสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ได้  ดังที่เกิดขึ้นมาแล้วจากเหตุการณ์ชุมนุมในอดีต  ดังนั้น หากกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมและกลุ่มทุนที่สนับสนุนการชุมนุมยังคงยกระดับการ ชุมนุมต่อไป ก็จะเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ ประชาชนอันจะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และเป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงแจ้งเตือนขอให้กลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมและกลุ่มทุนที่สนับ สนุนการชุมนุมให้ยุติการชุมนุมดังกล่าวเพื่อหยุดยั้งการกระทำความผิดอันร้าย แรงดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์บ้านเมืองได้คลี่คลายลง และรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยกับการเคารพกฎหมายอันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ เกิดความสงบสุขบนแผ่นดินไทย  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวด่วนทันเหตุการณ์, ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, ข่าวไฮไลท์ ขวา, อาชญากรรม และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *