ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด ข่าวไฮไลท์ ขวา ภูมิภาค อาชญากรรม เศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯสมุทรสาคร เชิญเที่ยวงาน “สมุทรสาคร Expo 2014 ครั้งที่ 5”

 213546

ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เชิญชวนประชาชน เที่ยวงาน “สมุทรสาคร Expo 2014 ครั้งที่ 5”  ณ.ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 เมษายน- 5 พฤษภาคม 2557

 

ทางจังหวัดสมุทรสาคร ไดจัดทําโครงการธุรกิจไตรภาคีมุงสูสากล ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อดําเนินงานแสดงและจําหนายสินคาจังหวัดสุมทรสาคร ภายในงาน “สมุทรสาคร Expo 2014 ครั้งที่ 5”  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ เพิ่มชองทางการคาทั้งภายในและภายนอกจังหวัด เพิ่มรายไดของจังหวัดใหมากขึ้น และลดตนทุนการผลิต  และเพื่อใหผูผลิตพบกับผูซื้อ และผูผลิตพบผูบริโภค  เพื่อใหเกิดความเขมแข็งทางการคาและมีเงินทุนหมุนเวียนภายในจังหวัด  รวมทั้งเปนการประชาสัมพันธจังหวัดใหเปนที่รูจักอย่างแพรหลาย

 

โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค จากโรงงานมาจำน่ายในราคาถูก นาทีทอง สินค้าราคาต่ำกว่าทุนทุกวัน อาหารทะเลแปรรูป  อาหารแช่แข็ง สินค้า OTOP และสินค้าเกษตรมากมายมาจำหน่ายในราคาถูก ฯลฯ นอกจากนี้ทุกท่านยังจะได้ชมการประกวดกล้วยไม้  ประกวดมะพร้าว  ประกวดปลาสลิค  นิทรรศการปะการังเทียม ปลาทู  และนวัตกรรมสินค้าอุตสาหกรรม โดยงานนี้จะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน- 5 พฤษภาคม 2557 ณ.ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, ข่าวไฮไลท์ ขวา, ภูมิภาค, อาชญากรรม, เศรษฐกิจ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *