ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสั้น สาธารณสุข อาชญากรรม

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2

สืบสานปณิธานของพ่อ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร B.L.H. ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

1512653458166 1512653454030 1512653409980

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยนายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ บุตรชายของเภสัชกรดร.เกษม ปังศรีวงศ์ ซึ่งตระหนักถึงความรักและความภูมิใจของบิดาที่มีต่อวิชาชีพเภสัชกรรมมาโดยตลอดเวลากว่า 40 ปี เพื่อสืบสานปณิธานของบิดาซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ อดีตนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันคนแรก ซึ่งได้สร้างคุณูปการต่อวิชาชีพเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย หนึ่งในคณาจารย์ผู้ผลักดันให้เกิดปริญญาตรีแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์ และเป็น เภสัชกรไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางเภสัชศาสตร์จากต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ เช่น คณบดีคณะเภสัชศาสตร์จาก 19 สถาบัน นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

1512653447823 1512653444663
นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา ให้การสนับสนุนงานประชุมวิชาการระดับระดับนานาชาติและระดับประเทศ ทุนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทุนอบรมระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ ทุนเชิญอาจารย์เภสัชศาสตร์จากต่างประเทศมาอบรมให้ความรู้และทุนวิจัยพัฒนาฯ ภายใต้เงินกองทุนทั้งสิ้น จำนวน 100 ล้านบาท โดยมีกำหนดการมอบเงินทุนจำนวนนี้ภายในระยะเวลา 20 ปี ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยร่วมกับองค์กรต่างๆ เป็นเครือข่ายเผยแพร่เกียรติคุณของเภสัชกรดีเด่นสาขาต่างๆ และเพื่อให้เภสัชกรรุ่นหลังได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาและปณิธานของเภสัชกรคณาจารย์ในยุคแรกที่ได้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อประเทศชาติ
การมอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 แบ่งออกเป็น
1. หมวด 01 เภสัชศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 ทุน โครงการเครือข่ายร้านยามหาวิทยาลัย สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ชุมชน จำนวน 600,000 บาท มอบให้สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย )
2. หมวด 02 งานประชุมวิชาการ จำนวน 1 ทุน การประชุมนานาชาติ(ร่วม) ระหว่าง 5th Current Drug Development และ 3rd Herbal and Traditional Medicine 2018 จำนวน 20,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. หมวด 03 ทุนการศึกษา นักศึกษาเรียนดีขาดแคลน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 30,000 บาท รวม 90,000 บาท มอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. หมวด 03 ทุนการศึกษา นักศึกษาเรียนดีขาดแคลน จำนวน 1 ทุน 30,000 บาท มอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. หมวด 03 ทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน โครงการฝึกอบรมในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดด้านโรคจิตเวช จำนวน 120,000 บาท มอบให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
6. หมวด 04 ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาปลูกถ่ายอวัยวะและโรคไตเรื้อรัง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 250,000 บาท มอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. หมวด 04 ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน ทำวิจัยด้านเภสัชระบาดวิทยา และสถิติ ณ ประเทศแคนาดา จำนวน 86,000 บาท มอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. หมวด 04 ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน ทำวิจัยเพื่อเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศแคนาดา จำนวน 55,000 บาท มอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9. หมวด 04 ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน ศึกษาดูงานโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 150,000 บาท มอบให้สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
10. หมวด 05 ทุนวิจัยการศึกษาเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ทุน การใช้ผลการเรียนรู้ติดตามความเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 30,000 บาท มอบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ผ่านมานั้น มูลนิธิฯ ได้มอบทุนให้แก่โครงการที่ผ่านการคัดเลือกในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2560 จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 2.1 ล้านบาท สำหรับครั้งที่ 2 นี้ ได้พิจารณาคัดเลือกและมอบทุนเป็นจำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท โดยรวมในปี 2560 นี้ได้มอบทุนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,381,000 บาท
โดยมูลนิธิฯ จะจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนโครงการต่างๆ ด้านเภสัชศาสตร์ทุกปี

1512653441156 1512653416323

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเภสัชฯ ทุกสถาบัน และบุคลากรในวงการเภสัชกรรม ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับทุนต่างๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์: www.doctorkasem-foundation.org และยื่นใบสมัครได้ทางอีเมล์: admin@doctorkasem-foundation.org โทร: (66) 02 253 0178 -81 ต่อ 308

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสั้น, สาธารณสุข, อาชญากรรม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *