Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

พิธีรับ – ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ตชด.

พิธีรับ- ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ตชด.

วันนี้ (๒๒ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ได้จัดพิธีส่ง-รับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาในด้าแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่าง
พลตำรวจโท สมพงษ์ ชงดวง และพลตำรวจโท วิชิต ปักษา ณ ลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พลตำรวจเอก
เผ่า ศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร
ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งที่ ๒๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยให้ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และให้ พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแหงชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมงคงแหงชาติ) รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวตระเวนชายแดน ในโอกาสนี้ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ได้ลงนามในเอกสารส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาและส่งมอบธงประจำกองบัญขาการตำรวจตระเวนชายแดน


ให้แก่ พลตำรวจโท วิชิต ปักษา บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ โดยมีผู้บังคับหน่วยจากทั่วประเทศ และข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ส่วนกลางร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน พลตำรวจโท วิชิต ปักษา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑ และนักเรียนร้อยตำรวจรุ่นที่ ๓๗ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ เช่น พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (ทางรัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๗๔ , หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้น เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร, กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒, กองบังคับการปราบปราม”
กองบัญเชาการตำรวจสอบสวนกลาง, ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ตำรงตำแหน่ง


ในสังกัดกองบัญขาการตำรวจตระเวนชายแดนที่สำคัญได้แก่ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑และ ๔, รองผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และในวาระการแต่งตั้งประจำปี ๒๕๖๑ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำ
สภาความมั่งคงแห่งชาติ)

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในครั้งนี้ การได้รับแต่งตั้งครั้งนี้ เสมือนหนึ่งว่าผมได้มีโอกาสกลับมาบ้าน ซึ่งเป็นหน่วยที่รับราชการมาเป็นเวลานานกว่า ๑๕ ปี อีกครั้งหนึ่งกับบรรยากาศความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย แบบพี่ๆน้องๆของตำรวจตระเวนชายแดนที่คุ้นเคย ทำให้รู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กัลบมายืนอยู่ท่ามกลางพี่ๆน้องๆอีกครั้งหนึ่ง และยังกล่าวอีกว่า ผมมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ เเละมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่อไปกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีความเจริญก้าวหน้า มาจนถึงทุกวันนี้ได้ ด้วยวิสัยทัศนอันดีงามของอดีตผู้บังคับบัญชา ที่ได้กรุณาถ่ายทอดประสบการณ์ ในการทำงานที่ดีให้กับผู้บฏิบัติงาน
ในทุกระดับชั้น ได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งปัจจุบันคงดำรงไว้ซึ่งความเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่มีอุดมการณ์ ปฏิบัติงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน จึงทำให้ตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงค์ได้อย่างสง่างาม ผมจะขอยึดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของผู้บังคับบัญชาในอดีตเพื่อสรางความผาสุก ให้แก่พี่น้องประชาชน ตามแนวชายแดนต่อไป ผมจึงขอให้พวกเรามีความรัก ความสามัคคี มีวินัย ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพ

ด้าน พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่าผมขอแสดงความยินดี ต่อท่าน พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการ ประจำสักนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตารวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ทีได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในครั้งนี้นับว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มีประสบการณ์ ในงานด้านต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จงทำให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถบริหาร พัฒนางานของ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนให้มีความเจริญก้าวหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีตลอดเวลาที่ผมรับราชการ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับเพื่อนข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ต่างให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นผลให้งานราชการด้านต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ภายหลังพิธีรับ มอบตำแหน่งในช่วงเวลา 13.00น.ของวันนี้ท่าน พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมพิธีซึ่งเป็นพระจตุคราม แก่รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านและข้าราชการในสังกัดทุกท่านจะเดินทางไปสโมสรตำรวจเพื่อมอบนโยบายและเข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งที่อีกด้วย

//////////////////////////////////////

Total
0
Shares
Previous Article

คณะกรรมการ-เจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถวายแจกันดอกไม้-ลงนามถวายพระพร พระราชินีในรัชกาลที่ 9

Next Article

กอ. รมน. ตรวจ เวฟผับ เปิดเกินเวลา

Related Posts

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา ( สบ.9 ) มอบถุงยังชีพจำนวน 150 ชุด ให้กับผู้ป่วยที่พ้นระยะกักตัวที่ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ เขตบางแค