Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

พิธีเปิดการเสวนาห้องบังคับใช้กฎหมาย ในการจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

พิธีเปิดการเสวนาห้องบังคับใช้กฎหมาย
ในการจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14


วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากการประชุมของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบตามกรอบปฏิญญามอสโกกำหนดให้ “ปีพุทธศักราช 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)” กำหนดแผนปฏิบัติการของประเทศไทย มีเป้าหมายการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบปฏิญญามอสโก กล่าวคือ ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน
ในปีพุทธศักราช 2563
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) โดยการสนับสนุน


จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน จึงได้จัดให้มีการสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ขึ้นทุก ๆ ๒ ปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และการมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงาน เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้นำความรู้ แนวทาง และรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ไปเผยแพร่และปฏิบัติให้เหมาะสม
กับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ภายใต้สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรสูงเป็นอันดับ 9
ของโลก ตามรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งพบว่ากลุ่มที่เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ กลุ่มที่มีความเปราะบางในการใช้รถใช้ถนน (VRU : Vulnerable Road User) ทั้งคนเดินเท้า ผู้ขับขี่รถจักรยาน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เท่ากัน
ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ กองบังคับการตำรวจจราจร โดยมี กองบังคับการตำรวจ
ทางหลวง กองบัญชาการศึกษา และสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาภายในห้องบังคับใช้กฎหมาย ในการจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “เดิน ขี่ ขับ ไปกลับปลอดภัย” (14th Thailand Road Safety Seminar : Play your part and share the road)

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
การเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิคที่ได้รับไปพัฒนาให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน

กิจกรรมภายในห้องบังคับใช้กฎหมาย จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “การปฏิรูปตำรวจจราจร สู่ Road Map : พลิกโฉมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้ถนน” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา
08.30–12.30 น. ณ ห้องเอ็มอาร์ (MR) 211 – 212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “เดิน ขี่ ขับ ไปกลับปลอดภัย”
ปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นปัญหาเรื้อรังที่ถูกมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ที่ไม่หยุดรถให้คนเดินข้าม และพฤติกรรมของคนเดินถนนทั่วไปที่ไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม ซึ่งแสดงถึงความไม่มีระเบียบวินัย
ของคนไทย ไม่เคารพกฎจราจร ซึ่งเป็นกฎแห่งความปลอดภัย
การจัดกิจกรรมเสวนาในห้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อ “เดิน ขี่ ขับ ไปกลับปลอดภัย”
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๔ ช่วง ดังนี้
๑) ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจราจรดีเด่น
๒) ช่วงที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. นำเสนอผลงาน “พื้นที่ที่มีพลัง : บังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีส่วนร่วม” หัวข้อ การจัดการบริเวณหน้าโรงเรียน โดย ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจจราจร
เวลา 10.30-11.00 น.การบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย ๑๐๐% โดยข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาล
หนองจอก
๓) ช่วงที่ ๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น. เสวนาเรื่อง “เราต่างเป็น VRU : สถานการณ์และความเสี่ยง
ที่ถูกมองข้าม” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
๑) พลตำรวจตรี นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร
2) คุณรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
3) คุณกวิน ชุติมา จากสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
4) พันตำรวจเอกหญิง จินดา กลับกลาย อาจารย์ (สบ ๕) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
4) ช่วงที่ 4 เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. เสวนาเรื่อง “การปฏิรูปตำรวจจราจร สู่ Road Map : พลิกโฉมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้ถนน ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
๑) พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา
๒) พันตำรวจเอก เอกราช ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
3) คุณภพ ไตรสุนันท์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ ฝ่ายสืบสวน กองตรวจการขนส่ง
4) รองศาสตราจารย์ จักษ์ พันษ์ชูเพชร นักวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5) พันตำรวจเอก สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล อาจารย์ (สบ ๕) กลุ่มวิชาสอบสวน กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
พร้อมจัดนิทรรศการ การจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา ทางม้าลาย, การบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัย ๑๐๐% และโครงการตำรวจช่างและชุดพื้นที่เร็ว
เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานหรือผู้ใช้ถนนที่มีความเปราะบาง ได้แก่ คนเดินเท้า คนขับขี่รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย

งานประชาสัมพันธ์ บก.จร.
โทร. 02-515-3187

Total
0
Shares
Previous Article

คนร้ายใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตผู้เสียหายชิงทรัพย์แม่ค้าเป็นเงิน 40,000 บาท

Next Article

สตม.บูรณาการความร่วมมือ 3 ประเทศ จับกุมคนร้ายข้ามชาติก่อเหตุเรียกค่าไถ่ตัดนิ้วเหยื่อ”

Related Posts

ผบช.ภ7.รับมอบแจลล้างมือและเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนโครงการ 7 วันอันตราย ของตำรวจภูธรภาค 7 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565