Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

บชน.มอบนโยบาย

วันนี้ (18 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.พร้อมด้วย รอง ผบช.น. ผบก.น.1-9 ผบก.สส.บช.น. ผบก.สปพ.(191) ผบก.จร. ผบก.อคฝ. ผบก.อก.บช.น. และ ผบก.ประจำ บช.น.มอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.น.ที่ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี 2562 จากนอกหน่วยเข้ามา บช.น.และรับตำแหน่งที่สูงขึ้นภายใน บช.น.ตั้งแต่ระดับ รอง ผบก.-รอง ผกก.รวมทั้งหมด 245 นาย

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รวมทั้งขอต้อนรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใน บช.น.ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าทุกคน สำหรับนโยบายการปฏิบัติให้ยึดถือตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.คือ 1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหลักนิยม 4 ประการ ประกอบด้วย ปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ เป็นไปตามพระประสงค์ และกระทบกับประชาชนน้อย รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในทุกระดับ

2. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม ทุกหน่วยจะต้องเตรียมความพร้อมรับการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมาย พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การแก้ไขปัญหาการจราจร การแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบ 3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมเป็นหลัก พัฒนาบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์ และงานป้องกันปราบปราม และส่งเสริมสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ

4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ มุ่งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า และสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการสมคบ การยึดทรัพย์ และการฟอกเงินผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 5. การเร่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน การให้บริการประชาชนต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เป็นมาตรฐานสากล 6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ ปรับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอ

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในงานด้านต่างๆ ตนได้มอบหมายให้ รอง ผบช.น.แต่ละท่านเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลวางนโยบายในการปฏิบัติ ซึ่งทุกท่านได้มีการประชุมมอบนโยบายให้ ผบก.ในสังกัดรับทราบและวางแผนปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว สำหรับตนข้อเน้นหนักคือเรื่องการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ล้วนมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องควบคุม กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประพฤติตัวอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ขณะเดียวกันต้องดูแลสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สร้างภาระเพิ่มเกินความจำเป็นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ก็จะมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานในหน้าที่ ส่งผลดีต่อองค์กรและสังคมในภาพรวมต่อไป ขอให้ทุกคนพึงระลึกเสมอว่าทุกข์เล็กๆ ของประชาชนหากไม่ได้รับการแก้ไข ทุกข์นั้นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วปัญหานั้นจะย้อนกลับมาหาเราเอง สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงดลบันดาลให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และประสบแต่ความสุขความเจริญ และขอเป็นกำลังให้ทุกคน

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น.(ด้านงาน จต.) กล่าวว่า 1. เน้นย้ำ สน.ที่มีเส้นทางการเสด็จบ่อยครั้ง สำหรับตำรวจใหม่ให้รีบปรับตัวการทำงาน ส่วนคนเก่าคงทราบแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้ว 2. กก.1 บก.จร.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาจราจร ให้ปรับตัวฟื้นฟูการแก้ไขปัญหาจราจร 3. ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลพนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับ รอง ผกก.และ สว.ที่มีปัญหาร้องเรียนเข้ามาบ่อย 4. งานป้องกันปราบปรามต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น ปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน ปัญหารถจากสถานบริการจอดขวางหน้าบ้านอย่าปล่อยปละละเลย

5. เรื่องวินัยตำรวจยังได้รับการร้องเรียนจำนวนมากในวันพรุ่งนี้ (19 ธ.ค.) จะมีการประชุมหารือกับ รอง ผบก.ที่รับผิดชอบโดยกำหนดให้ 1 เดือนต้องลดลงครึ่งหนึ่ง 6. การปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ตร.เรื่องการยกระดับการบริการประชาชน ผกก.ต้องรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่หากทำได้ระดับ บก.และ บช.ก็ไม่ต้องลงไปตรวจสอบ 7. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา และ 8. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.น.(ด้านงาน บร.2) กล่าวว่า ตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องการเงินต้องตรวจสอบการรับมอบของหลวง เพราะที่ผ่านมาพบว่า รอง ผบก.และ ผกก.กระทำผิดมามาก และให้เปลี่ยนตัวคณะกรรมการกรณีที่มีการย้ายออกไปแล้ว เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น.(ด้านงาน กศ.1) กล่าวว่า 1. กำชับเรื่องการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ งานจิตอาสา ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะ สน.พระราชวัง สน.สําราญราษฎร์ สน.ดุสิต สน.นางเลิ้ง และ สน.ชนะสงคราม เป็นภารกิจสำคัญอันดับ 1 ของ บช.น.และ ตร.

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.(ด้านงาน จร.) กล่าวว่า 1. สัจธรรมการแต่งตั้งมีทั้งดีใจและเสียใจซึ่งมันจบลงแล้ว จะทุกข์หรือสุขอยู่ที่ตัวเราจงมองว่าเป็นเพียงชั่วคราว ไม่มีใครอยู่ค้างฟ้าสักวันทุกคนก็ต้องย้ายไปที่อื่น ตำรวจที่รับตำแหน่งดีก็อย่าหลงระเริง ส่วนผู้ผิดหวังไม่เป็นดั่งใจก็อย่าท้อใจ ขอให้ทุกคนหาความสุขในตำแหน่งของตัวเอง ถ้าทำดีคนก็จดจำในความดีของเราต้องทำให้ตัวเองมีคุณค่า

2. สำหรับตำรวจใหม่ต้องรู้จักธรรมเนียมของนครบาล เพราะทุกคนจะไม่มีเวลาไหว้ครูต้องชกเลย ต้องศึกษาพื้นที่ของตัวเองให้ดีและเร็วที่สุดโดยเฉพาะตำรวจจราจร และ 3. ตำรวจนครบาลต้องพบเจอกับปัญหาแก้ไขเฉพาะหน้าบ่อยมาก ฉะนั้นต้องวางแผนการทำงานให้ดีเพื่อไม่ให้กระทบกับงานอื่นๆ รวมถึงการจัดระเบียบตัวเองเพราะแทบไม่มีเวลาเลย ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี สิ่งสำคัญต้องดูแลครอบครัวให้ดีมีความอบอุ่น

พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รอง ผบช.น.(ด้านงาน กม.) กล่าวว่า 1. กำชับเรื่องการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชน ต้องรอบรู้ระเบียบใหม่ๆ ข้อกฎหมายใหม่ๆ พ.ร.บ.ใหม่ๆ หัวหน้าหน่วยต้องรับรู้รับทราบและรับผิดชอบงานสอบสวน 2. พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตามคำสัง ตร.ที่ 419 สำนวนจะไม่บกพร่องถ้ามีการตรวจทุก 3 เดือน อัยการจะไม่สั่งสอบเพิ่มและสำนวนไม่ค้างคาไปมา 3. ขณะนี้พนักงานสอบสวนระดับล่างขาดการดูแลใกล้ชิด หัวหน้าหน่วยต้องลงไปตรวจสอบและรับผิดชอบ อย่าให้เกิดเรื่องเรียกรับผลประโยชน์หรือล่าช้า และ 4. ขณะนี้พนักงานสอบสวนขาดแคลนตามระเบียบ ตร.ห้ามไปช่วยราชการในสายงานอื่น

พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รอง ผบช.น.(ด้านงาน ปป.) กล่าวว่า ตนสั่งห้ามไม่ให้มีจู่โจมของ บก.และ สน.เพื่อไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์และลดความขัดแย้งรวมถึงทุก สน.ต้องไม่มียาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า แรงงานต่างด้าว ของผิดกฎหมายในพื้นที่ ขอย้ำว่าตำรวจอย่านอนเร็ว อย่าดองคดี อย่าเรียกร้องรับผลประโยชน์ ตนจะลงไปตรวจสอบทุกพื้นที่.

Total
0
Shares
Previous Article

"หนาวนี้ป่อเต็กตึ๊งช่วยดูแลต่อเนื่องให้ชาวมุกดาหาร และ ชาวอำนาจเจริญ"

Next Article

แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด และ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี...

Related Posts

สภ.ไทรโยค รวบต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง