Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

โปรดเกล้าฯพ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษให้โอกาสผู้ต้องราชทัณฑ์กลับตัวเป็นคนดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ.. 2563 ผู้ต้องราชทัณฑ์ให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดี

วันที่14 .. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ.. 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้วันที่13 สิงหาคม.. 2563 เป็นปีที่5 ในรัชกาลปัจจุบันและมีพล..ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโดยมีเนื้อหาบางส่วนว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา175 และมาตรา179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา261 ทวิวรรคสองแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่9) .. 2517 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้และพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ขณะที่ในท้ายพระราชกฤษฎีกามีหมายเหตุระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม2563 สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

อย่างไรก็ตามในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังมีการระบุถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ในหลายกรณีที่จะได้รับการอภัยโทษด้วย.

Total
0
Shares
Previous Article

ตร.สกัดจับแก๊งค้ายานรก ผงะหันใช้ ด.ช.วัย 14 คอยขี่จยย.ดูต้นทาง

Next Article

ทลายจับยึดยาบ้าแนวใหม่2.1ล้านเม็ดจากแก๊งขนมเบื้อง

Related Posts

พนง.ดูแลโซนอาหารแทงตัวเองดับคาห้างดังย่านปิ่นเกล้า

สุดปัง! ห้องนํ้าตำรวจยุคใหม่ เปิดเขาไปนึกว่าโรงแรม 5 ดาว ‘ผกก.’ หนุ่มระบุใช้  ‘4 สร้าง’ ดูแลคนให้พร้อมทำงาน โชเชียลแห่แชร์ภาพห้องนํ้าหรู นึกว่าอยู่โรงแรม 5 ดาว

แจ้งจับร้านทองดังตุ๋นลงทุนเทรตทองเสียหายกว่า100 ล้าน