Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

เสริมเขี้ยวเล็บ นรต.รุ่น76 ฝึกปฎิบัติงานพื้นที่ภาค7ก่อนลงสนามจริง

วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 65) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ผบช.ภ.7คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7เป็นประธาน“ปฐมนิเทศการฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจ ของ นรต.ชั้นปีที่3 ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7” พร้อมด้วยพล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์รอง ผบช.ภ.7พล.ต.ต.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์คณะบดี ตศ.รร.นรต.พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชยผบก.อก.ภ.7ผกก.ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยมีนรต.ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 76 จำนวน 40 นาย,คณะผู้ปกครอง,คณะนายตำรวจปกครอง รร.นรต. เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศโดยประชุมในเรื่อง1.ชี้แจงหัวข้อการฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจของ นรต.ชั้นปีที่ 3ตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 บทที่ ข้อ 49 และข้อ 50 แก้ไขตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยข้อบังคับ รร.นรต. (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2539 ประกอบด้วย 4 สายงาน ได้แก่1.1 งานอำนวยการ ฝึกหัดปฏิบัติงานในหน้าที่ งานธุรการและสารบรรณทั่วไป งานกำลังพล งานสวัสดิการ งานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทะเบียนคนต่างด้าวและงานการขออนุญาตต่างๆ งานการประชาสัมพันธ์ งานดูแลห้องประชุมและจัดการประชุม งานงบประมาณ การเงิน พัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และค่าตอบแทน งานการจัดอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา และงานปฏิบัติหน้าที่พลขับหรืองานนำสาร1.2 งานป้องกันปราบปราม ฝึกหัดปฏิบัติงานในหน้าที่นายร้อยตำรวจเวร (รอง สวป.) หัวหน้าสายตรวจ งานธุรการของงานป้องกันปราบปรามในสถานีตำรวจ งานสายตรวจ ประเภทสายตรวจ การวางแผนสายตรวจ และแผนการตรวจ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การเผชิญเหตุและระงับเหตุ การควบคุมแหล่งอบายมุข การพิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์1.3 งานจราจร ฝึกหัดปฏิบัติงานในหน้าที่ จัดและควบคุมการจราจร สอดส่อง ตรวจตรา แนะนำ ให้ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร ว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร หรือออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร หรือจับกุมผู้ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร จัดการเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตำรวจ ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ1.4 งานสืบสวน ฝึกหัดปฏิบัติงานในหน้าที่ ศึกษาเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำวิทยาการต่างๆ มาใช้ในการสืบสวน งานวางแผนสืบสวน สืบสวนหาข่าวและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง หลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน สืบสวนหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของการกระทำความผิดที่เกิด ขึ้นแล้ว สืบสวนภายหลังจากรู้ตัวผู้กระทำความผิด2.ชี้แจงจุดประสงค์ในการฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจให้ทราบว่า เมื่อการฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจเสร็จสิ้นลงแล้ว นรต.ชั้นปีที่ 3 จะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจ ดังต่อไปนี้ 1. งานธุรการทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ลายนิ้วมือ งานประจำวันธุรการ งานสิบเวรควบคุมผู้ต้องหาในสถานีตำรวจและพนักงานวิทยุ 2. งานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการด้านคดี เสมียนประจำวัน เสมียนเปรียบเทียบปรับ การควบคุมผู้ต้องหาไปศาลและเวรบริการ 3. งานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายตรวจ การวางแผนจัดสายตรวจ การปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ และงานชุมชนสัมพันธ์ 4. งานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สืบสวน ทั้งในด้านการสืบสวนหาข่าว และการสืบสวน 5. การวางแผนจัดระบบการจราจร งานด้านการอำนวยความสะดวกและควบคุมการจราจร3.แนะนำผู้ฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจให้-ตรงต่อเวลา -มีทัศนคติในแง่บวก-เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ-ตั้งใจทำงาน-รู้จักกาลเทศะ-มีความรับผิดชอบ-มีจิตอาสา-ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด4.ให้คำแนะนำสำหรับครูฝึก ในส่วนของครูฝึกหรือพี่เลี้ยงให้ปลูกฝังสิ่งที่ดีๆ ให้น้องๆ ที่จะจบออกมานำไปใช้ อย่างถูกต้องไม่พา นรต.ฝึกงาน ไปเที่ยว พาไปกินเหล้า พาไปฟุ้งเฟ้อ หรือทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ให้ครูฝึกหรือครูพี่ลี้ยงเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับที่ นรต.ฝึกงานที่จะจดจำ ให้ทำการฝึกงานในสายงานต่างๆ อย่างจริงจัง เพื่อที่ นรต.ฝึกงานจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่และนำไปใช้เมื่อจบออกมา และไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจที่ดีของประชาชนต่อไป5.ให้ข้อคิดแก่ผู้ฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจว่า “การฝึกงานอาจเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ นักเรียนนายร้อยตำรวจทุกคน อาจนำคำแนะนำต่าง ๆ ไปปฏิบัติตาม เพื่อทำให้ช่วงเวลาสั้น ๆ นั้น เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต และเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนเรียนนายร้อยตำรวจทุกคน จะได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการฝึกงาน นำไปแนวทางในการทำงานรับใช้ประชาชน และเป็นตำรวจที่ดีในอนาคต”ณ ห้องประชุม ภ.7 ชั้น 2 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Total
0
Shares
Previous Article

จับแล้ว! ที่แท้สามีเก่าหึงโหด เอาน้ำกรดสาดแคดดี้สาว หลัง "ปวีณา" ประสาน ผกก.สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี

Next Article

สืบบางรักตามรวบ รปภ.รูดทรัพย์สาวสองชาวลาว กลางโรงแรมหรู ย่านสีลม กวาดกระเป๋า-น้ำหอมแบรนด์เนม-ไอโฟน-แอปเปิ้ลวอช มูลค่ากว่าสี่แสนบาท ตำรวจแกะรอยวงจรปิดโครงการ ผบ.ตร. จนมุมคาบ้านพัก รับเหยื่อชวนหลับนอน สบโอกาสเผลอหลับ กวาดทรัพย์ขายเที่ยวหรู พบประวัติเคยก่อเหตุแบบเดียวกัน ปี 60

Related Posts