Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

ผบ.ตร.เซ็นตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง เป็นโฆษกตร.  

ผบ.ตร.เซ็นตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง เป็นโฆษกตร.

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ลงนามในคําสั่งสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 446/2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใจความว่า

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้ง พลตำรวจตรีอาชยน ไกรทอง เป็น โฆษกสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ โดยมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในทุกช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยให้ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ติดตาม ประเมินผลและผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดทำเนื้อหาและผลิตสื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลและสำนักงาน
3.เฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์ รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า วิเคราะห์ สรุปรายงานข่าว และ ตำรวจแห่งชาติ สถานการณ์ จัดทําสรุปรายงานข่าวประจำวัน และรายงานข่าวที่สำคัญ หรือเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4.ติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกองสารนิเทศ กองการต่างประเทศ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารและเฝ้าฟัง ฝ่ายต่างประเทศ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ แล้วรายงานให้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ เพื่อปฏิบัติการข่าวสารตามอำนาจและหน้าที่
5.กำหนดกรอบแนวทาง แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่โฆษกของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หนังสือคำสั่งดังกล่าวระบุ

Total
0
Shares
Previous Article

พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.)

Next Article

 แพะคดีขโมยเครื่องเพรช 15 ล้านบาท ร้อง บก.ปปป.จ่อเอาเรื่องตร.สน.บางเสาธง

Related Posts