Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือแจ้งด่วน ใครมี ‘ปืนเถื่อน’ รีบนำมาขอรับอนุญาตให้ถูกกฎหมาย ภายในเวลากำหนดโดยไม่มีโทษ

กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือแจ้งด่วน ใครมี ‘ปืนเถื่อน’ รีบนำมาขอรับอนุญาตให้ถูกกฎหมาย ภายในเวลากำหนดโดยไม่มีโทษ


เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการปกครองส่งหนังสือด่วนที่สุด มท 0307.4/ว 27182 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทีมอาวุธ (ฉบับที่ ….) พ.ศ. …. ลงนามโดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง
โดยเอกสารดังกล่าวระบุว่า ด้วยกรมการปกครองได้มีประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทีมอาวุธ (ฉบับที่ ….) พ.ศ. ….ลงวันที่ ตุลาคม 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทีมอาวุธ (ฉบับที่ ….) พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญคือ ให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย นำอาวุธปืน เครื่องกระสุน ดังกล่าว มาขอรับอนุญาต เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องรับโทษ

สำหรับการครอบครองและจำหน่ายอาวุธปืนที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีและใช้ไว้ในครอบครองหรือจำหน่าย เนื่องจากประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูง เป็นอันตรายต่อประชาชน ก็ให้ผู้ที่มีอาวุธปืนดังกล่าวไว้ในครอบครอง นำเอาอาวุธปืนนั้นมอบให้แก่หน่วยทหารที่ใกล้ที่สุด ภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องรับโทษ โดยทางราชการไม่จำกัดต้องชดใช้ราคาและให้ตกเป็นของแผ่นดินและให้นายทะเบียนท้องที่มีอำนาจในการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืน เช่น การนำมาทำเครื่องหมายทะเบียน การโอน การแจ้งย้ายไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งอาวุธปืนที่นำมาขึ้นทะเบียน เพื่อขออนุญาตตาม พ.ร.บ.นี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนอาวุธปืน การตรวจสอบหาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรม หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงขอให้ทางจังหวัดประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.ดังกล่าว

Total
0
Shares
Previous Article

อาถรรพ์คืนเสาร์ 5 เพลิงไหม้ศาลเพียงตาหน้าศาลอาญารัชดาโค้ง 100 ศพ

Next Article

รมว. “เฮ้ง” มอบ เลขา “บุญสงค์”<br>ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ

Related Posts