Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

พม. โดยกรมเด็กฯ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนสุขสวัสดิ์ 29

พม. โดยกรมเด็กฯ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 เพื่อบริการด้านสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชน

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 และมอบถุงกำลังใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย และยังเป็นการบูรณาการสวัสดิการสังคมของทุกภาคส่วนในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 หน่วยงานสังกัด พม. กรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่าย ประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่ อพม. เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนซอยชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 (บ้านพักประธานชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ)

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนสุขสวัสดิ์ ๒๙
วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ บริเวณบ้านพักประธานชุมชนสุขสวัสดิ์ ๒๙
เรียน รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ท่านเตือนใจ คงสมบัติ)
กระผม นายนพ อิ้วสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือชุมชน
สุขสวัสดิ์ ๒๙ ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่
ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนสุขสวัสดิ์ ๒๙
ในวันนี้
ชุมชนสุขสวัสดิ์ ๒๙ มีพื้นที่ ๑๕ ไร่ มีจำนวนประชากรอยู่ทั้งสิ้น
๑,๔๒๕ คน แบ่งเป็นเพศชาย ๗๐๑ คน และเพศหญิง ๗๒๔ คน โดย
ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ประกอบอาชีพรับจ้าง โดยมีประชาชน
กลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียงและพิการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ คน ซึ่งในพื้นที่มี
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยมีการบูรณาการ
การทำงานแบบมีส่วนร่วมในทุ กภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ที่พร้อมขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือชุมชนฯเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในพื้นที่ชุมชนสุขสวัสดิ์ ๒๙ นี้
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดี
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ให้เกียรติกล่าวเปิด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน
สุขสวัสดิ์ ๒๙ ขอเรียนเชิญครับ

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนสุขสวัสดิ์ ๒๙
วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ บริเวณบ้านพักประธานชุมชนสุขสวัสดิ์ ๒๙
ผู้อำนวยกอง ผู้แทนกรมในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ท่านไสว โชติกสุภา)
ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน
ราษฎร์บูรณะ ๒๙ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ดิฉันรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด
ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนสุขสวัสดิ์ ๒๙ ในวันนี้
ด้วยนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ำและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นหนึ่งในกระทรวงหลักที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนทุกช่วงวัย การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม โดยการขับเคลื่อน
นโยบายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร (๕0 เขต)
ในการให้บริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่
ในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice) โดยกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน สตรีและครอบครัว คนพิการ คนไร้ที่พึ่งและ
ผู้ทำการขอทาน พ่อเลี้ยงเดี่ยว แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ครัวเรือนเปราะบาง และประชาชนทั่วไป ซึ่งการดำเนินการจำเป็นต้องบูรณาการ
/ ทรัพยากร…
2/3


ทรัพยากร และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ชุมชนสุขสวัสดิ์ ๒๙
มีความเข้มแข็งทั้งในมิติขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ผู้แทนชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็น
กลไกการดำเนินงานสำคัญในการให้บริการประชาชนในพื้นที่
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนสุขสวัสดิ์ ๒๙ ในวันนี้
ดิฉันขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ตลอดจนเครือข่ายทุกภาคส่วน
ที่ร่วมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่ น้องประชาชนให้ดี
และเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน
สุขสวัสดิ์ ๒๙ และขอให้การดำเนินงาน สำเร็จบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังเอาไว้
ทุกประการ ขอขอบคุณค่ะ

Total
0
Shares
Previous Article

CIB รวบตัวนายหน้าค้ามนุษย์ พาเด็กหญิงมาค้าประเวณีผ่านทวิตเตอร์

Next Article

สืบท่าข้าม-การไฟฟ้านครหลวงบุกทลายเหมืองขุดบิทคอยล์ พบหมู่บ้านเดียวลักลอบใช้ไฟฟ้า 5 หลัง ความเสียหายร่วม 10 ล้านบาท

Related Posts

ดส.จับหนุ่มขนของเปิดบัญชีม้า หลังผู้เสียหายแจ้งความถูกโจรหลอกโอนเงินค่าภาษีสินค้าโปแลนด์เข้าไทย