Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

“ผบ.ตร.” เซ็นหนังสือสั่งด่วนที่สุด ออกกฎเหล็ก 11 ข้อ กำชับตำรวจทั่วประเทศเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ

“ผบ.ตร.” เซ็นหนังสือสั่งด่วนที่สุด ออกกฎเหล็ก 11 ข้อ กำชับตำรวจทั่วประเทศเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด มีทั้งสั่งการให้บันทึกภาพ และเสียงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา แล้วนำข้อมูลไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 20 วัน

สั่งให้ ผบก. รอง ผบก.ดูแลฝ่ายปราบปรามตรวจสอบการตั้งด่านอย่างใกล้ชิด และลงไปสุ่มตรวจความเรียบร้อยด้วยตัวเอง ถ้าพบข้อสงสัยหรือความผิดให้ดำเนินการ ทั้งอาญา วินัย และปกครองอย่างเด็ดขาด

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 4 ก.พ. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มีหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุดที่ 0007.22/438 ลงวันที่ 2 ก.พ. กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ถึงรอง ผบ.ตร. (ปป.) (มค.) และ จตช. ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในสายงาน ปป. มค. และรอง จตช. เพื่อทราบและควบคุมการปฏิบัติ ผบช.น. บช.ภ.1-9 บช.ก. จตร. (หน.จต.) และ สยศ.ตร. ตามหนังสือ ตร.ด่วนที่สุดที่ 0009.22/1572 ลงวันที่ 31 พ.ค.64 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และหนังสือ ตร.ที่ 0007.34/681 ลงวันที่ 3 มี.ค.64 เรื่องมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและความผิดอื่นที่เกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง กำหนดแนวทางและมาตรการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและความผิดที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว

เพื่อให้การดำเนินการกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ กำหนดให้การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจให้พิจารณาดำเนินการเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม หรือเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงบนถนน จะต้องนำข้อมูลสถานภาพอาชญากรรมหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่มาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณากำหนดจุดสำหรับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ รวมทั้งต้องดำเนินการลักษณะด่านตรวจ จุดตรวจสัมพันธ์ เพื่อลดการส่งผลกระทบต่อการเดินทางและปฏิบัติกิจธุระตามปกติของประชาชน และต้องดำเนินการตามหนังสือ ตร. ด่วนที่สุดที่ 0007.22/1572 ลงวันที่ 31 พ.ค.64 และหนังสือ ตร.ที่ 0007.34/681 ลงวันที่ 3 มี.ค.64 อย่างเคร่งครัด และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมไว้ดังนี้

1.ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดทุกนายแต่งเครื่องแบบและติดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิทัล (Police Body Camera) ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ เมื่อมีกรณีการเรียกตรวจบุคคลและยานพาหนะ ให้บันทึกภาพและเสียงขณะตรวจไว้ตลอดเวลา และให้นำภาพและเสียงที่บันทึกไว้ในกล้องไปจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยในโอกาสแรกหลังเลิกการปฏิบัติ โดยให้เก็บภาพและเสียงไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 วัน และให้ หน.สน.หรือ สภ.ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด หากพบข้อบกพร่องในกรณีดังกล่าว ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหัวหน้าด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดจนถึง หน.สน.หรือ สภ.

2.การตั้งจุดสกัดให้ปฏิบัติได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อระงับยับยั้ง สกัดกั้น หรือจับกุมผู้กระทำความผิดเท่านั้น ให้ดำเนินการและประสานการปฏิบัติกับศูนย์รับแจ้งเหตุหรือศูนย์วิทยุสื่อสารของหน่วยในทันที โดยไม่ต้องขออนุมัติผู้บังคับบัญชาระดับ หน.สน.หรือ สภ.ขึ้นไป 3.การตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ต้องได้รับอนุมัติจาก ผบก.ขึ้นไปทุกครั้ง หากพบว่ามีการตั้งจุดตรวจโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก ผบก.ขึ้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาระดับ บก.หรือ ภ.จ. พิจารณาข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วรายงานให้ ตร.ทราบทันที

4.กำชับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ ให้ทุกหน่วยลงข้อมูลในสารสนเทศของ ตร. (Thai Police Checkpoint Control : TPCC) ให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ ตร.ข้างต้นที่กำหนดแนวทางไว้แล้วอย่างเคร่งครัด และให้ หน.สน. หรือ สภ. ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด หากพบข้อบกพร่องกรณีดังกล่าว ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหัวหน้าด่านตรวจ จุดตรวจ จนถึง หน.สน.หรือ สภ.5.ให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. บช.หรือ ภ.และ บก.หรือ ภ.จ. สุ่มตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร.กำหนด

6.ให้ รอง ผบช.และ รอง ผบก.ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานจราจร และงานจเรตำรวจ ควบคุม กำกับ ดูแล และสุ่มตรวจการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร.กำหนด ในกรณีที่ตรวจพบว่าการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เช่น ป้ายข้อความตามที่กำหนด การจัดรูปแบบการตั้งด่านตรวจหรือจุดตรวจ ป้ายไฟ การวางกรวยยาง กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิทัล กล้องวงจรปิด เป็นต้น ให้ผู้บังคับบัญชาที่ตรวจพบแนะนำ ตักเตือน ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว ทั้งนี้ให้ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขในกรณีดังกล่าวด้วย

7.ให้ จต.สุ่มตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด รายงานผลการตรวจให้ ตร.(ผ่าน สยศ.ตร.) ทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน แล้วให้ สยศ.ตร.สรุปรายงานให้ ผบ.ตร.ทราบ และนำเข้าที่ประชุมบริหาร ตร. 8.หากมีกรณีผู้บังคับบัญชาตรวจพบ หรือมีกรณีร้องเรียน หรือปรากฏเป็นข่าว หรือปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ และผลการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือเรียกรับสินบน ให้ผู้บังคับบัญชาระดับ บช.หรือ ภ.พิจารณาดำเนินการทางวินัย อาญา และปกครอง แล้วแต่กรณีกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และพิจารณาข้อบกพร่องผู้บังคับบัญชาผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมกำกับ ดูแล จนถึง หน.สน.หรือ สภ.แล้วรายงานให้ ตร.ทราบทันที

9.หากผลการตรวจสอบตามข้อ 8 พบว่าผู้บังคับบัญชาระดับ บก.หรือ ภ.จว.ปล่อยปละละเลย ไม่ใส่ใจในการควบคุม กำกับ ดูแล และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาข้อบกพร่อง รอง ผบก.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และ ผบก. ในกรณีดังกล่าวด้วย 10.ให้ ผบช.น. ภ.1-9 ก. ผบก.น.1-9 ภ.จว. ทล. จร. และ หน.สน.หรือ สภ. ประชุมชี้แจง และกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามหนังสือนี้อย่างเคร่งครัด ให้บันทึกการประชุมชี้แจงและกำชับไว้เป็นหลักฐานด้วย 11.ให้นำผลการดำเนินการติดตาม ควบคุม กำกับดูแลด่านตรวจ และจุดตรวจ พร้อมปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยในสังกัดเข้าที่ประชุมบริหาร บช.น.และ ภ.1-9 เป็นประจำทุกเดือน โดยให้ ผบก.น.หรือ ภ.จว. เป็นผู้รายงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้หนังสือสั่งการใดที่ขัดหรือแย้งกับหนังสือสั่งการนี้ ให้ใช้หนังสือนี้แทน
.
/////////

Total
0
Shares
Previous Article

หนุมานบุกรวบสองผัวเมีย ตระเวนงัดเซฟปั๊มน้ำมัน กว่า 30 ปั้ม ทั่วภาคอีสาน

Next Article

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลง่วนเซียว ประจำปี 2566

Related Posts