Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

สภาพัฒน์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาคู่มือการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1

สภาพัฒน์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาคู่มือการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนา คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 ภายใต้การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) คู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อนำไปจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ ดังกล่าวให้มีความ เหมาะสมต่อไป รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กระบวนการ SEA ในการวางแผนด้าน ทรัพยากรน้ำ และแนวทางการพัฒนาคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ตลอดจน ความเชื่อมโยงของการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำด้วย SEA กับการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (IWRM) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดมความเห็น จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานเจ้าของแผนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะกรรมการลุ่มน้ำต่าง ๆ เป็นต้น


การประชุมระดมความเห็นครั้งนี้เป็นการระดมความเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผน ด้านทรัพยากรน้ำ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมขององค์ประกอบและเนื้อหา และการนำไปใช้ ประโยชน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการรับฟังการบรรยายและการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น จำนวน 3 กลุ่มย่อย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. วันเพ็ญ วิโรจนกุฏ

หัวหน้าโครงการ ดร.ชญาทัต เนียมแสวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดร. กฤศ ฉายแสงเดือน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และนางสินี ช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางสังคม


ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้
จะนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่ต้องจัดทำแผนด้วยกระบวนการ SEA มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถนำเอาคู่มือไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนได้ต่อไป

Total
0
Shares
Previous Article

ระทึก...!!.คนพยายามกระโดดสกายวอล์คร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังถูกทำร้ายร่างกาย

Next Article

ตำรวจท่าข้าม ล่าโจรวิ่งราวทองออโรร่า 1 บาท พร้อมพระเลี่ยมทอง 1 องค์

Related Posts

โควิด-19 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่แจก ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพี่น้องประชาชน และผู้ที่กักตัวอยู่บ้าน รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง

ผบก.น.2 มอบโล่เกียรติคุณให้สน. ในสังกัด บก.น.2 ที่มีผลงานดีเยียม และดีเด่น ด้านต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่