ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด อาชญากรรม

“ขับขี่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัย อุ่นไอรัก”

พิธีเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติบนท้องถนน


“ขับขี่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัย อุ่นไอรัก”
ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายดับเพลิงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้เห็นชอบให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินโครงการเสริมสร้างวินัย ลดอุบัติภัยบนท้องถนน ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ นั้น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เล็งเห็นถึงความสำคัญตามสั่งการดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอบรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติภัย บนท้องถนนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดจาก รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) และเพื่อสร้างจิตสำนึกและมารยาทในการใช้รถใช้ถนนให้กับผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน ระยะเวลาในการดำเนินการ จำนวน ๑ วัน คือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.