ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด ภูมิภาค อาชญากรรม

พิธีส่งมอบบ้าน บ้านนางสุนีย์ ชูดำ ณ บ้านเลขที่ ๗๐๔ หมู่ที่ 6 ตำบลทางพนิ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัง หวัดนครศรีธรรมราช

 

พิธีส่งมอบบ้าน บ้านนางสุนีย์ ชูดำ ณ บ้านเลขที่ ๗๐๔ หมู่ที่ 6
ตำบลทางพนิ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัง หวัดนครศรีธรรมราช

 

วันนี้ (13 มีนาคม 2562) เวลา 17.30 น. พลตารวจโท สุรเชษฐ หักพาล ผู้บัญ่า การสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง แล: คณะ พร้อมด้วย พลตำรวจตรวนไชย เอกพรพญ่ช รอง ผบชภ.ภ.8
เดินทางตรวจเยียม และร่วมพิธีส่งมอบบ้าน บ้านนางสุนีย์ ชูดำ ณ บ้านเลขที่ ๗๐๔ หมู่ที่ 6
ตำบลทางพนิ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัง หวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการมาในวันนี้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ หักพาล ได้น่าประชาชนจิตอาสา และผู้ประสบภยจำนวน 317 คน ถวายความเคารพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่ห้า พร้อมทั้งกล่าวค่าปฏิณาณตนพร้อมกัน “เราทำความดี ดว้ยหัวใจ” และได้มีการมอเครื่องนอน  เครื่องคร้า และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นางสุนีย์ ชูดำ และมอบเครื่องนอนเครื่องครัว รวมจานวน 317 ชุด
ให้แก่ผู้ประสบ วาตภัยพายุโช่นร้อน”ปาบก” เมื่อวันที่ 4 มกราคม2562


พลตำรวจโท สุรเชษ์หัก พาล และดร.ศิรินัดดา หักพาล ภรรยาสนับสนุนงบประมาณส่วนตัว
บริจาคในการก่อสร้างป้านหลง น เป็นเงินจำนวนทั้งสน 330,000 บาท และทำพิธี เชิญขวัญสู่บ้าน เมื่อวันที่11 ก.พ. 2562 ไต้รับความเมตตาจากพระครูภัทรธรรมมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดภูเขเหล็ก อาเภอนบพต่า
เข้ามาช่วยเหลือในการสร้างบ้าน ช่วยกันวางแผนให้การสนับสนุนทงด้านความคิดและงบประมาณ
สำหรับสภาพบ้านเดิมของนางสนีย์ นายประเวียน ชูดำเป็นบ้านไม่มีเลขที่ บริเวณห้า
พานชะเมา หมู่ที่ 2 ตาบลทางพน อาเภอเฉลมพระเกียรติ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รองรอยของความเสียหายจากพายุโซนร้อน “ปาบก” เมือานที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เกิดวาตภัย “ปาบก” ส่งผลให้บานที่
นางสุนึ่ย์ ชด้า ได้รับความเสียหายห้หลัง ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ แต่บ้านหลังนี้ ไม่เข้าหลักเกณ์ทั้ที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ เนื่องจากไม่มีเลขที่บาน และที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบคคลอื่น จึงได้รับความอนุเคราะห์จากพลตำรวจโท สุรเชษฐ หกพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หัการช่วยเหลือดาเนินการสร้างบ้านให้ นางสุนย์  ชูดำ ตามแบบแปลนตามที่ทางราชการกำหนด โดยปลูกสร้างบ้านในพื้นที่
ข้างบ้านเลขที่ 704 หมู่ที่ 6 ตำบลทางพน อเภอเฉลิมพระเกียรติ์ จังหวดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านและที่ดนของบุตรสาว
มีประชาชนได้รับความเสียหายค้านทีาอยู่
อาศัยเสียหายบางส่วน จำนวน 50,197 หลัง ดาเนินการซ่อมแซมเสร็จจนหมดแล้ว ส่วนความเสียหายทั้งหลังจ่านวน 317 หลัง สำหรับพี้นที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรดิ์ ซึ่งได้รับความเสียหาย บ้านพังเสียหายทั้งหลัง จำนวน48 หลัง สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ 47 หลัง ตามงบประมาณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับความช่วยเหลือในการสร้างบ้านใหม่จากหลายหน่วยงาน ชึ่งการดำเนินการในส่วนของ
จากการสำรวจทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
90 หลัง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรภาค ๘ และตารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผิดชอบ

This entry was posted in ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, ภูมิภาค, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.